Verkenning: Groen wonen nabij “Hart van Driehuis”

<

Op vrijdagmiddag, 19 november, was er heel veel animo voor het delen van een conceptuele verkenning, vanuit het bestuur van de kerk, aan omwonenden, geinteresseerden, raadsleden en andere genodigden. Pastoor George heette een ieder hartelijk welkom, daarna werd de zienswijze vanuit het bestuur van de kerk toegelicht en Archtiecten-bureau V8 uit Rotterdam presenteerde wat de verkenning, tot nu toe, inhield. Hierin kwam naar voren dat het gaat om gezamenlijk, verbindend, te komen tot een gedragen concept dat recht doet aan het (primair) voortbestaan van de Engelmunduskerk en daaraan gelinkt het groen en de mogelijkheid tot wonen, rondom de kerk, te plaatsen in een perspectief dat passend is in het dorp Driehuis. Hierin spelen natuurlijk vele belangen en ook gevoelens een rol van betekenis waar het bestuur niet aan voorbij wenst te gaan. Dit heeft ook geleid tot een constructieve dialoog gedurende de bijeenkomst, waar een ieder de ruimte kreeg om zijn/haar vraag naar voren te brengen.

Op de tekening rechts is weergegeven hoe de verkenning, tot nu toe, is uitgewerkt, inhoudende: groene hofjes, waarbij de bestaande (veelal historische) bomen zoveel als mogelijk behouden zullen blijven. Een en ander gesitueerd op de voormalige begraafplaats cq de pastorie-tuin. Hierdoor zouden we een mix kunnen realiseren, binnen het dorp, van kleinschalig wonen voor senioren en/of starters. 

Het doel is te zorgen dat de verwezenlijking van het een en ander een voortdurende bijdrage gaat leveren aan het behoud van de Kerk, voor nu en het nageslacht. Vandaar ook dat we (Kerk in samenwerking met het Bisdom) graag met elkaar dit verder willen uitwerken en het contact wensen te blijven onderhouden.